Měření tlaku

Tlak je jedna z nejčastěji měřených veličin.

Podíváme-li se na obecnou definici, tak tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p (z anglického pressure), vyjadřující poměr velikosti síly, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a obsahu této plochy.

Pro praktické měření v automatizační technice nás ale zajímá především tlak v kapalinách a plynech.

Zde pak rozlišujeme tři základní tlakové veličiny

Absolutní tlak ( dle ČSN tlak) je tlak vůči absolutnímu vakuu. V praxi se nejčastěji používá tam, kde je snímán tlak pro přepočet objemového průtoku dle stavových rovnic.

Z našeho sortimentu doporučujeme snímače Huba Control řady 507 a 691
Relativní tlak (dle ČSN přetlak) je tlak vůči okolní atmosféře. Používá se pro většinu provozních měření.

Z našeho sortimentu doporučujeme snímače Huba Control řady 501, 507 a 691
Diferenční tlak je tlak mezi dvěma místy, v praxi je používán především pro snímání zanesení filtrů, hladiny kapaliny v nádobách s vnitřním přetlakem nebo rychlosti proudění kapalin i plynů.

Z našeho sortimentu doporučujeme snímače Huba Control řady 604, 652, 692 a 699
V technické praxi se používají i jiné jednotky, zejména bar (bar) a technická atmosféra (at) rovná kilopondu na čtverečný centimetr (kp/cm2). Naproti tomu ve fyzice a termodynamice se užívala tzv. fyzikální atmosféra (atm), odvozená od normálního tlaku atmosféry. V meteorologii bylo v minulosti obvyklé používání jednotky torr (Torr), původně nazývané milimetr sloupce rtuti (mmHg). V anglosaské oblasti se běžně můžeme setkat s jednotkou libra síly na čtverečný palec (psi).
V připojené tabulce jsou převodní vztahy mezi nejběžnějšími jednotkami tlaku.

Poznámka: Symboly, uvedené před převodními koeficienty znamenají: ≡ koeficient je takto definován a je tedy absolutně přesný; = koeficient je odvozen z definice fyzikální konstanty (zde hodnoty normálního atmosférického tlaku); ≈ koeficient je odvozen výpočtem a je zaokrouhlený.

Výhradní zastoupení firem
pro Českou republiku
EE